Ģitāristu sesijā no 22. līdz 27.oktobrim, Praulienas skolā, satiekas zinātkāri muzikanti – ģitāristi, bundzinieki, vokālisti un koklētāji.

Visu nedēļu kopā ar mums Moussa Diallo Trio

Ģitāristu sesijai 21. reize – „acīte”!

Lai arī šoruden dotu pienesumu Latvijas mūzikas paletei, sesijas organizatoru komanda turpina strādāt! Tiek veidota programma, kura tiek pildīta ar meistarklasēm, koncertiem un draudzīgu atmosfēru. Jau trešo gadu sesija tiks atklāta ar konkursu jaunajām grupām “Pasaules Ritmi Praulienā”. Sesijas interesantākā daļa ir vakaru koncerti, patreiz organizatoriskas sarunas notiek ar grupām Carnival Youth, Very Cool People, piekrišanu muzicēt sesijā ir devušas grupas – Vilkači, Karmafree, Moussa Diallo Trio un Rihards Lībietis orchestra. Šogad sesiju ar savu klātbūtni pagodinās mūziķi no Kopenhāgenas – Moussa Diallo Trio. Viņš ir pasaules klases mūziķis, komponists, bērnu mūziklu autors, kurš labprāt ar muzikālajām izrādēm uzstājas Eiropas un Āfrikas valstīs, Indijā, Indonēzijā un citur. Ir iecere sesijas laikā iestudēt oriģinālskaņdarbu, kurā skanētu latviešu un āfrikāņu tautas melodijas un kura atskaņošanā piedalītos gan visi meistari, gan dalībnieki. Sesijas mācībspēks ir Latvijas mūziķi-pedagogi, protams, gaidīti madonieši – Mārcis Auziņš, Ingars Viļums, Andris Buiķis, Sandris Sproģis, Edmunds Vestmanis, Juris Skrajāns, Intars Zommers un citi, kuri sevi uzskata par sesijai piederošiem. Padsmitnieki joprojām aizraujas un mācās folku, džezu visvairāk rokmūziku. Sesijas programma piedāvās diskutēt par rokmūzikas ietekmi sabiedrībā un politikā. Uģis Olte prezentēs un komentēs Latvijas – Norvēģinas kopražojuma dokumentālo mūziklu „Atbrīvošanas diena”. Filma pirmizrādi piedzīvojusi Amsterdamā, izrādīta arī Zviedrijā, Norvēģijā, Kazahstānā un citviet un to pavada slavinošanas atsauksmes. Šodien, tiek daudz runāts, zvanīts, domāts, darīts, tiek apkopotas idejas, rakstīti projekti, meklēts atbalsts. Pateicoties aktīvai darbībai, nākošajai sesijai ir pieteikušies vairāki dalībnieki, joprojām ir aktīva interese sociālajos tīklos, organizatori divdesmit gadu jubilejā turpina saņemt apsveikumus un pateicības. Sesijas gaitu var vērot Facebook kā arī mājas lapā www.gitaristusesija.lv Pieteikšanās rit pilnā sparā!

Ģitāristu sesijas organizators – Imants Pulkstenis

Information for the media

From 22nd to 27th October in Latvia, Madona district, Prauliena Primary School will take place the Guitarist Session 2017 This year it will be the twenty-first time this significant event of musical education and experience takes place.

This year’s program schedules 14 master classes in 6 days time, offering to perfect the skills of the guitar, the bass guitar, the drums and the kokle as well as vocals. The event also includes 6 concerts and recreational trips to Hill Gaiziņkalns and Smeceres Sports Complex, we sing together with folk band Vilkači, Uģis Olte present film „LIBERATION DAY” (Latvia-Norway). The six days of practical work in groups and master classes will finish with a magnificent gala concert, there play Rihards Lībietis orchestra and guests from Danmark – Moussa Diallo trio. At this event we are planning to welcome 80 enrolled participants as well as domestic and foreign music teachers, musicians and organizers. Our teachers who work with the young talents will be Egils Leimanis, Vita Krūmiņa, Rihards Lībietis, Andris Buiķis, Kristīne Prauliņa, Māra Lisenko, Madara Briede, Dmitrijs Lisenko, Rasa and Ģirts Laubes, Ansis Jansons, Nils Īle, Kaspars Ansons, Jānis Kļaviņš and others.
In cooperation with the IDF professional musicians with world names as Moussa Diallo Trio have been invited and are welcome to the session.

On the first day of the event, on, Sunday, October 22nd, the session will be opened with a festival and a competition for young groups – “World Rhythms in Prauliena” to which the jury is going to invite the group COLT. On Monday evening, we are going to sing songs together accompanied by acoustic instruments.

To mark the event’s twenty-year anniversary a large-format composition – a cover version of the song ‘Another Brick In The Wall’ of the legendary band Pink Floyd was staged with the participation of all the session participants This tradition got a general recognition and it can be seen on the Facebook profile of our session.

With the participation of musicians from Denmark this year we are planning to prepare a new, original musical team work production pointing out in a musical way significant and topical themes for Latvia and for the whole world: demography, social equality, peace.

These six days in Prauliena will be spent in a wonderful atmosphere created by friends and colleagues, where not the degree of mastery is the most important but the pleasure of being together and sharing the joy of music.
During the twenty years of the guitarist session it has given new experiences and skills to 1439 participants from Madona and all Latvian historical regions.
Thanks: KKF/VPR, IDF, Madonas novada domei, Praulienas pašvaldībai, Erante, Papīrs, Junge, Norte, Bro Creation, Sound Factory, EHR, Stars…
More information about the event: www.gitaristusesija.lv https://www.facebook.com/mmsesija/?fref=ts

Information was prepared by: Imants Pulkstenis, Organizer of the Guitarist Session
Mob. telephone +371 29411619; e-mail: imantspulkstenis@madona.lv

С 22 по 27 октября в Латвии, в районе Мадона, начальная школа Prauliena проведет гитаристскую сессию 2017 года. В этом году это знаменательное событие музыкального образования будет проходить в двадцать первый раз.
В сотрудничестве с профессиональными музыкантами IDF были приглашены и приглашены профессиональные музыканты с именами Moussa Diallo Trio. В этом году программа рассчитана на 14 мастер-классов через 6 дней, предлагая совершенствовать навыки гитары, бас-гитары, барабанов и кокле, а также вокала. Мероприятие также включает 6 концертов и рекреационных поездок в Hill Gaiziņkalns и спортивный комплекс Smeceres, мы поем вместе с фольклорной группой Vilkači, Uģis Olte, настоящим фильмом «LIBERATION DAY» (Латвия-Норвегия). Шестидневная практическая работа в группах и мастер-класса завершится великолепным гала-концертом, там выступят оркестр Рихард Либиетис и гости из трио Danmark – Moussa Diallo. На этом мероприятии мы планируем принять участие 80 участников, а также отечественных и зарубежных учителей музыки, музыкантов и организаторов. Нашими учителями, которые работают с молодыми талантами, будут Эгил Лейманис, Вита Круминя, Рихардс Либиетис, Андрис Буйис, Кристина Пралиня, Мара Лисенко, Мадара Бриде, Дмитрий Лисенко, Раса и Гиртс Лаубс, Ансис Янсонс, Нильс Эль, Каспарс Ансон, Янис Кьявиньш и другие.

В первый день мероприятия, в воскресенье, 22 октября, сессия будет открыта фестивалем и конкурсом для молодых групп – «World Rhythms in Prauliena», к которому жюри собирается пригласить группу COLT. В понедельник вечером мы собираемся петь песни вместе в сопровождении акустических инструментов.
В ознаменование 20-летнего юбилея мероприятия была организована крупноформатная композиция – кавер-версия песни «Another Brick In The Wall» легендарной группы Pink Floyd с участием всех участников сессии. Эта традиция получила общее признание и это можно увидеть в профиле Facebook нашей сессии.

С участием музыкантов из Дании в этом году мы планируем подготовить новое, оригинальное производство музыкальной команды, указывающее музыкальным образом значимые и актуальные темы для Латвии и для всего мира: демография, социальное равенство, мир.

Эти шесть дней в Prauliena будут проводиться в прекрасной атмосфере, созданной друзьями и коллегами, где не степень мастерства – это самое важное, но удовольствие быть вместе и делиться радостью музыки.
В течение двадцати лет работы гитариста он дал новые впечатления и навыки 1439 участникам из Мадоны и всех латвийских исторических регионов.

Thanks: KKF/VPR, IDF, Madonas novada domei, Praulienas pašvaldībai, Erante, Papīrs, Junge, Norte, Bro Creation, Sound Factory, EHR, Stars…
Дополнительная информация о мероприятии: www.gitaristusesija.lv https://www.facebook.com/mmsesija/?fref=ts

Информацию подготовил: Имантс Пулкстенис, организатор сеанса гитаристов
Mob. телефон +371 29411619; e-mail: imantspulkstenis@madona.lv

Lai ari šūrudiņ dūtu pīnasumu Latvejys muzykys paļetei, sesejys organizatoru komanda turpinoj struoduot! Skūlānu rudiņs breivlaikā 22. – 27. oktobram. Praulienas pamatskūlā nūtiks 21. Ģitāristu seseja. Seseja arī šūgod gaida zinuotkorus muzykantus – akustiskūs, elektro i basa ģitāristus, bundzinīkus, vokālistus i kūklātuojus.

Teik veidūta programma, kura teik pildeita ar mestarklasom, koncertim i draudzeigu atmosferu. Sesejys interesantuoko daļa ir vokoru koncerti, itamā laikā nūteik sarunys ar grupom  Carnival Youth, Very Cool People. Pīkrišonu jau davušys grupys – Vilkači, Karmafree i Rihards Libietis Orchestra. Šūgod seseju ar sovu kluotbūtni pagūdinous muzykanti nu Kopenhāgenas – Moussa Diallo Trio. Moussu Kopenhāgenā sauc par Big Man. Jys ir pasauļis klasis muzykants, komponists, bārnu mūziklu autors, kurš uzastojās Eiropā, Āfrikā, Indijā, Indonēzijā i citur. Ir īcere īstudēt skaņdorbu, ķimā skanātu latvīšu i āfrikāņu tautys melodejys, kura tapšonā pīsadaļeitu vysi daļeibnīki. Sesejys muoceibspāks ir Latvejys muzyki-pedagogi, prūtams, gaideiti madonieši Mārcis Auziņš, Ingars Viļums, Andris Buiķis, Sandris Sproģis, Edmunds Vestmanis, Juris Skrajāns, Intars Zommers i citi. Sesejys programma pīdovuos diskutēt par rokmuzykis ītekmi sabīdreibā i politikā. Uģis Olte prezentēs i komentēs Latvejys – Norvēgejys kūpražojuma kino „Atbrīvošanas diena”. Kino pyrmizruodi pīdzeivova Amsterdamā. Šudiņ teik daudzi runouts, zvaneits, dūmouts, dareits, teik apkūpuotys idejys, raksteiti projekti, maklāts atbolsts. Pazateicūt aktīvai darbeibai sesejai pīzataikuš vairuoki daleibnīki. Sasejys gaitu var vārot FB https://www.facebook.com/mmsesija/?fref=ts  kai arī muojys lopā www.gitaristusesija.lv pīzateikšonous rit pylnā sporā!

Ģitāristu sesejis organizators – Imants Pulkstenis.

Ģitāristu sesija skaitļos

dalībnieki 20 sesijās

dalībnieku vidējais vecums

%

no dalībniekiem ir meitenes

%

no dalībniekiem interesējas par rokmūziku

Kontakti

 Imants Pulkstenis, kabatas tālr.: 29411619
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, 413. kabinets
e-pasts: gitses.info@gmail.com
www.gitaristusesija.lv

Meklējiet mūs te: GPS koordinātes  lat 56.824130, lon 26.303970